Nepenthes

Facil KotoMastersiana x thorelii

憓偟栘昪

1

F

15

500

Balmy Kotothorelii x  maxima

憓偟栘昪

2

F

15

500

NoboryuBarmy koto x  khasiana)

憓偟栘昪

1

F

15

500

clipeata  x  ventricosa

憓偟栘昪

1

F

15

1,000